"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Nabór na stanowisko Księgowy

  Dyrekcja Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara

ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk

ogłasza nabór na stanowisko

 KSIĘGOWY

oferta z dnia 31.05.2019 r.

 

Wymiar czasu pracy : pełny etat

Zakres zadań i obowiązków obejmuje:

 • Przygotowanie i naliczanie: wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych(umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich), świadczeń pracowniczych, składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy,
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych tytułu ubezpieczeń społecznych, deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprawozdań GUS z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • Naliczanie zasiłków, w tym również administrowanie dokumentacją zasiłkową,
 • Obsługą zajęć komorniczych,
 • Przygotowanie przelewów,
 • Przygotowanie rozliczeń i informacji podatkowych(PIT-11,PIT-4R,PIT 8AR,IFT-1R),
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, a także dokumentacji do celów zasiłkowych i emerytalno – rentowych,
 • Rozliczanie czasu pracy, zwolnień lekarskich i innych absencji pracowników,
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących wynagrodzeń,
 • Udzielanie pracownikom informacji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zagadnień płacowych,
 • Współpraca z Działem Kadr,
 • Przyjmowanie, sprawdzanie i podpisywanie pod względem formalnym i rachunkowym faktur i rachunków zakupu,
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
 • Prowadzenie rejestru podatku naliczonego VAT, rejestru zakupu, płac,
 • Sporządzanie przelewów i dokonywanie zapłaty zobowiązań,
 • Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości,
 • Rozliczanie delegacji służbowych

WYMAGANIA

 • Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości (osoba ubiegająca się o stanowisko  księgowego w jednostce sektora finansów musi spełniać wymogi zawarte w przepisach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)).
 • Praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych – ZUS, zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • Znajomość ustaw o rachunkowości, podatku VAT
 • Praktyczna znajomość programu Płatnik, Xpertis oraz pakietu MS Office(Word, Excel, Outlook),
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV oraz list motywacyjny z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • Oświadczenie o niekaralności, a w przypadku osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia - zaświadczenie o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej,
 • Podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata.

Kandydaci mogą dołączyć listy referencyjne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko  księgowego” w sekretariacie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk  w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. do godz.15:00.

Za termin złożenia dokumentów uważa się datę i godzinę ich wpływu do sekretariatu Filharmonii.

Dyrekcja Filharmonii zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.


Data publikacji: 31.05.2019 (10:05)Data aktualizacji: 31.05.2019 (10:05)
Osoba publikująca: Jacek WichniarekOsoba modyfikująca: Jacek Wichniarek
Autor: Jacek Wichniarekliczba wejść: 941

Przejdź do góry strony