Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

Pobierz PDFDrukujNabór na stanowisko - Główny księgowy

 Dyrekcja Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara

ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk

ogłasza nabór na stanowisko

 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

oferta z dnia 18.07.2018 r.

 

Wymiar czasu pracy : pełny etat

 

OPIS STANOWISKA

 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • Przygotowywanie analiz i zestawień finansowych,

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki,

 • Umiejętność sporządzania przelewów bankowych, sprawozdań finansowych, rejestrów VAT, deklaracji VAT

 • Umiejętność prowadzenia płac, odpowiedzialność za terminowość realizacji zobowiązań instytucji

 • Umiejętność prowadzenia ewidencji podatkowej i całej dokumentacji z tym związanej

 • W porozumieniu z Dyrektorem opracowywanie planów rzeczowo – finansowych instytucji i nadzór nad ich realizacją

 • Organizacja i nadzór przebiegu inwentaryzacji składników majątkowych instytucji

 • Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości, a w szczególności:

-nadzór i kontrola w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Filharmonii;

-dokonywanie wstępnej oceny zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym;

-dokonywanie kontroli kompletności dokumentów realizowanych operacji gospodarczych i finansowych;

-sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

 • Realizacja zadań w zakresie zobowiązań publicznoprawnych,

 • Bieżąca analiza budżetu Filharmonii,     

 • Prowadzenie analiz i kontroli wykonywanych zadań planowanych pod kątem kształtowania się kosztów i wyników finansowych,

 • Odpowiadanie za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

 • Opracowywanie regulaminów i instrukcji dot. gospodarki finansowej instytucji.


 

WYMAGANIA

 • Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości (osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów musi spełniać wymogi zawarte w przepisach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)).

 • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów resortowych dotyczących instytucji kultury oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,

 • Biegła umiejętność obsługi komputera i programów księgowych,

 • Umiejętność kierowania zespołem pracowników,

 • Wysoka kultura osobista,


 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • CV oraz list motywacyjny z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 • Oświadczenie o niekaralności, a w przypadku osoby zakwalifikowanej do zatrudnienia - zaświadczenie o niekaralności,

 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej,

 • Podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata (pliki w załączeniu).

Kandydaci mogą dołączyć listy referencyjne.


 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Nabór na stanowisko głównego księgowego” w sekretariacie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk  w terminie do dnia 31 października 2018 r. do godz.16:00.

Za termin złożenia dokumentów uważa się datę i godzinę ich wpływu do sekretariatu Filharmonii.

Dyrekcja Filharmonii zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów.

Data publikacji: 18.07.2018 (14:23) Data aktualizacji: 19.07.2018 (08:22)
Osoba publikująca: Kamila Bilińska Osoba modyfikująca: Kamila Bilińska
Autor: Kamila Bilińska liczba wejść: 748
Rejestr zmian