"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą­dzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Filharmonii jest:  Dyrektor  Polskiej Filharmonii  SinfoniaBaltica  im. Wojciecha Kilara  w Słupsku ,ul. Jana Pawła II 3, , telefon:  +48 59 8424960 , adres poczty elektronicznej: sekretariat@sinfoniabaltica.pl
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania Filharmonii , a także przysługujących  uprawnień, można kierować wobec Inspektora  Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu poczty elektronicznej: iod@radcamielnik.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Filharmonii SinfoniaBaltica- przetwarza  dane oso­bowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Filharmonii SinfoniaBaltica;
  3. w pozostałych przypadkach  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obo­wiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Filharmonią SinfoniaBaltica przetwa­rzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Filharmonii SinfoniaBaltica.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowią­zującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują  następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nie­prawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z prze­pisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustale­nia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec pod­stawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następu­jące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawo­wania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów re­alizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na prze­twarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zainteresowanemu  przysługuje  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego do­konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie  danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez  danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwa­rzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 


Data publikacji: 26.07.2019 (19:56)Data aktualizacji: 26.07.2019 (23:09)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca: Jacek Wichniarek
Autor: Jacek Wichniarekliczba wejść: 2341

Przejdź do góry strony